A white ibis walks the shoreline.

A white ibis walks the shoreline.

CLOSE